BECA FÒRUM 2017-2018

Beca Fòrum per cursar el MEE i el MET

El Fòrum de Telecos, en coordinació amb l’Escola Tècnica Superior de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB UPC), convoca:

1 Beca Fòrum per cursar el MEE i el MET

Aquesta  beca va destinada a cobrir el cost de la matrícula dels crèdits de la titulació i les taxes administratives per cursar el Màster en Enginyeria Electrònica i el Màster en Enginyeria de Telecomunicació de l’ETSETB, fins  un import de 3.000 euros.

Criteris necessaris:

  • Haver matriculat, per primera vegada, el primer curs del MEE o del MET en el curs 2017-2018.
  • No estar gaudint de cap altra beca o premi per cursar el MEE o el MET.

Altres aspectes que el tribunal pugui considerar:

  • Haver estat vinculat en alguna associació de l’Escola.
  • Haver gaudit de beques del Ministeri o de la Generalitat durant els estudis de grau que demostrin necessitat d’ajuda econòmica.
  • Excel·lència del expedient acadèmic.
  • Haver realitzat cursos d’anglès, activitats a l’estranger o qualsevol tipus d’activitats que puguin ser beneficioses de cara a la realització del màster.

Sol·licituds (deadline ampliat):

Per formalitzar la sol·licitud, els estudiants interessats han d’omplir el formulari que trobaran al final d’aquesta pàgina fins al 9 de setembre de 2017.

Comissió de selecció:

La comissió que selecciona l’estudiant/a becat/da està formada per membres del Fòrum Telecos i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB UPC). La Comissió podrà declarar deserta la convocatòria si cap dels sol·licitants reuneix els requisits exigits.

Atorgament:

Un cop seleccionat/da i fet efectiu el pagament de la matrícula dels 30 crèdits del primer quadrimestre del MEE o del MET del curs 2017‐18 per part de l’estudiant/a aquest presentarà una còpia de la seva matrícula a l’Àrea de Relacions Externes de l’ETSETB, procedint‐se a donar l’ordre pel pagament de la part corresponent de la beca. En el moment de la formalització de la matrícula dels 30 crèdits del segon quadrimestre del curs 2017‐18, s’efectuarà el mateix procediment per poder rebre la part restant de la beca i de la mateixa manera en següents matricules fins esgotar l’import dels 3.000.- euros en cada modalitat.

L’import de la beca té una caducitat de quatre quadrimestres seguits a comptar des de la primera matrícula

Dins de l’Acte Acadèmic de l’ETSETB del curs 2016‐17 es farà un reconeixement públic a l’estudiant beneficiari d’aquesta beca.

En cas que el beneficiari incompleixi les bases restaria obligat a la devolució de l’import de la beca fins al moment meritada.

Resolució:

La resolució de les beques serà com a molt tard el 15 de setembre de 2017 i es publicarà al web de l’ETSETB i també s’informarà directament als guanyadors/es.

Observacions:

La presentació d’una sol∙licitud a aquestes beques suposa per part del candidat/da l’acceptació expressa tant de les bases com dels criteris i decisions de la Comissió de selecció.

Inscripció beca fòrum

*Camp obligatori

Nom*

Cognoms*

DNI*

Email estudiant*

Statement of Purpose

CV*