Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Secretaria Oberta / Treballs / TFG. Treball de Fi de Grau. GRETST i GREELEC

TFG. Treball de Fi de Grau. GRETST i GREELEC

CALENDARIS

Calendari matriculats tardor 2023/2024 i pròrroga

Acció
Termini
Oferta TFG
Tot el quadrimestre
Assignació de TFG
Màxim 25/07/2023
Matrícula TFG
(online-esecretaria)
Dies 26/07/2023 i 27/07/2023
Presentació Proposta i
Pla de Treball TFG
Fins a 04/10/2023
Revisió Crítica
Fins a 28/11/2023
Declaració termini de lectura 
(si es farà en convocatòria ordinària o adicional)

Fins a 17/12/2023
(Atenea)
Convocatòria ordinària
(sense pròrroga)
Convocatòria addicional

Diposit i validació de Memòria

Data límit 21/01/2024 Data límit 12/05/2024
OUTGOING
lliurament de:
 • Supervisor’s assesment (sempre)
 • Lecture certificate (si es defensa a univ. destí)


Data límit 21/01/2024


Data límit 12/05/2024
Defensa de TFG a l'ETSETB
(o avaluació del estudiantat de mobilitat defensa destí)

De 29/01/2024 a 02/02/2024

De 27/05/2024 a 29/05/2025

 

Calendari matriculats primavera 2022/2023 i pròrroga

Acció
Termini
Oferta TFG
Tot el quadrimestre
Assignació de TFG
Màxim 03/02/2023
Matrícula TFG
(online-esecretaria)
Dies Pendent de confirmar
Presentació Proposta i
Pla de Treball TFG
Fins a 07/03/2023
Revisió Crítica
Fins a 14/04/2023
Declaració termini de lectura 
(si es farà en convocatòria ordinària o adicional)

Fins a 26/05/2023
(Atenea)
Convocatòria ordinària
(sense pròrroga)
Convocatòria addicional

Diposit i validació de Memòria

Data límit 19/06/2023 Data límit 09/10/2023
OUTGOING
lliurament de:
 • Supervisor’s assesment (sempre)
 • Lecture certificate (si es defensa a univ. destí)
Data límit 19/06/2023
Data límit 09/10/2023
Defensa de TFG a l'ETSETB
(o avaluació del estudiantat de mobilitat defensa destí)

De 03/07/2023 al 07/07/2023

De 23/10/2023 al 27/10/2023

* Només per als estudiants outgoing que defensin a destí i no puguin fer-ho dins dels terminis ordinaris indicats a la taula, es podrà realitzar la seva avaluació el dia 05/09/2023. Abans del dia 01/09/2023, el dipòsit de la Intranet haurà d'estar validat i la universitat de destí ens haurà d'haver enviat la documentació d'avaluació. Es necessària l'autorització prèvia de

1. Inscripció

L’estudiantat que té el bloc curricular de segon curs superat pot accedir a les ofertes de TFG de la intranet de l’ETSETB i sol·licitar les que siguin del seu interès.

La inscripció del TFG es fa mitjançant l’aplicatiu d’ofertes de la intranet, on el professorat pot oferir una proposta. La inscripció s’haurà d’acceptar o rebutjar pel professorat i l’estudiantat.

També es pot acordar una oferta entre professorat o estudiantat, aquesta s’ha d’introduir a l’aplicatiu on adjudicarà directament al estudiantat que ho haura d'acceptar.

Una vegada acceptada i inscrita una oferta es podrà matricular el TFG.

 

2. Matrícula

La matrícula del TFG es formalitza online, dins del període de matrícula, segons l'ordre assignat (veure matrícula estudiantat no nou).

Amb la matrícula del TFG s'ha d'arribar als 240 ECTS dels estudis, però es pot compaginar amb les últimes assignatures si cal, sempre i quan no se superin 36 crèdits, el màxim permès per la UPC.

Matrícula addicional (pròrroga)

La validesa de la matrícula del TFG dura fins a la convocatòria ordinària, i es pot prorrogar fins a la convocatòria addicional, abonant l’import dels serveis administratius (taxes) que es generaran d'ofici al principi del quadrimestre següent.

Si l’estudiantat no vol acollir-se a la matrícula addicional cal sol·licitar per e-secretaria la qualificació de No Presentat i s’haurà de tornar a matricular al següent quadrimestre amb recàrrec per segona matrícula.

Dins del termini establert al calendari, a Atenea s'habilitarà "TFG Defense deadline” on s’haurà de fer constar si llegirà en convocatòria ordinària o addicional.

Si passada la convocatòria addicional el TFG no ha estat superat, es qualificarà com a No Presentat (NP) i s’haurà de tornar a matricular amb el recàrrec per segona matrícula.

 

3. Dipòsit i Validació

Per dipositar la memòria, l'estudiantat haurà de penjar a la intranet. Podeu trobar les plantilles a Atenea.

 1. "Proposta de TFG i Pla de Treball".

 2. "Revisió Crítica"

 3. Signar Autorització/confidencialitat les dades referents a la publicació de la memòria

          Important: abans de signar la confidencialitat tingueu present els següents aspectes:
  • Per defecte s’autoritza la difusió del treball al dipòsit electrònic de treballs acadèmics del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.·

  • En el cas que el TFG contingui informació i/o documentació de caràcter confidencial o aspectes que afectin a la protecció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, el dipòsit electrònic de treballs acadèmics del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC serà del termini establert (amb un període màxim de 5 anys) i únicament es permet la difusió de les dades bibliogràfiques del treball. Un cop vençut aquest termini, se n'autoritza també la difusió del text complet. Segons punt 3.1.5 de Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC. Caldrà adjuntar sol·licitud de la justificació de confidencialitat.

 1. "Memòria de TFG". Pestanya fitxers.

 2. Omplir la pestanya “Dades bibliogràfiques” en català, castellà i anglès. El títol ha de coincidir amb el de la memòria. Per demanar modificacions del títol, el director/a o l'estudiantat haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça de corrreu electrònic: 

 3. Estudiantat de mobilitat: serà imprescindible la documentació d'avaluació de part de la institució de destí. Trobareu tota la informació a TFG/TFM de mobilitat 

Cada vegada que l’estudiantat penja o signa qualsevol dels fitxers esmentats, el director/a o codirector/a els ha de validar. Un document validat ja no podrà ser canviat per part de l’estudiantat.

 

4. Tribunal

La designació dels tribunals per a les defenses i avaluacions dels TFG de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, els estableix la sotsdirecció de l'Escola responsable dels TFG.

Les defenses es realitzaran dins de les dates establertes en el calendari i es comunicarà per Atenea, una setmana abans de las defenses, la data, hora i lloc, així com la composició del tribunal (Secretari, President, Vocal i suplent).

No es pot realitzar una lectura amb només dos membres del tribunal, cada tribunal té associat un suplent, que haurà de presentar-se a l'inici de la defensa en el moment de la constitució del tribunal.

El suplent podrà abandonar l'acte de defensa en el cas de que es personin els tres membres titulars.

 

5. Presentació

La componsició del tribunal serà comunicat uns dies abans del periode de defenses i el podeu consultar a properes lectures

Cada estudiant disposarà dels següents temps per la presentació:

 • 20 minuts per l'exposició oral.

 • 10 minuts per a preguntes i respostes.

En casos excepcionals, es pot sol·licitar la defensa online, presentant petició raonada a través del document (obriu en una finestra nova)i enviar-ho a etsetb.tfg@upc.edu, que haurà de rebre autorització expressa de la Direcció del Centre. El termini per fer la petició serà com a molt tard 20 dies abans de la defensa. La decisió positiva o negativa es comunicarà a l'estudiant 10 dies després de rebre la petició. En el cas de que la defensa online sigui autoritzada caldrà seguir les instruccions del següent enllaç.

 

6. Avaluació

Per part del director/a / codirector/a

Haurà d’omplir a través de la intranet la pestanya “Informe (co)director/Tutor” on inclourà una qualificació numèrica de les:

 • Competències genèriques1 (5% de la qualificació total del TFG)

 • La qualitat científico-tècnica del TFG2 (30% de la qualificació total del TFG)


Per part del tribunal

Haurà d’omplir a través de la intranet la pestanya “Informe tribunal de TFG” on inclourà una qualificació numèrica de les:

 • Competències genèriques1 (5% de la qualificació total del TFG).

 • La qualitat científico-tècnica del TFG i de la memòria2 (30% de la qualificació total del TFG).

 • La presentació oral2 (30% de la qualificació total del TFG).

El Secretari haurà d'introduir la nota resultant de la intranet a Prisma i enviar l'acta a la signatura. Veure procediment.

L' acta enviada a signar es rebrà al Portafirmes UPC on hauran de signar tots els membres del tribunal en el següent ordre (President/a, Vocal i Secretari/a). Per qualsevol dubte o aclariment podeu consultar el Manual de l'usuari del portafirmes.

Matrícula d’Honor: El número de matrícules d’honor no pot excedir del 5% de TFGs matriculats en el quadrimestre (incloent convocatòria ordinària i addicional).

Si la nota global d'un TFG és de 9,0 o més i el tribunal considera que mereix una Matrícula d'Honor, ho ha de proposar raonadament al camp "justificació".

Si el nombre de propostes és superior al 5% de l'estudiantat matriculat, el Cap d'estudis del Grau decideix a quins treballs s'atorguen finalment.

Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% del total de TFGs matriculats, no es podrà atorgar aquesta qualificació a cap TFG que es presenti en convocatòria addicional.

 

7. Empresa (Modalitat B)

Dins del TFG-Empreses, hi ha dues modalitats:

 • Conveni de Cooperació Educativa (CCE) on cal marcar que el propòsit de la col·laboració amb l’empresa/entitat és la realització del TFG. Trobareu tota la informació a Empreses.

 • Sense Conveni de Cooperació Educativa (CCE). Cal aportar la següent documentació per correu electrònic a

  • Contracte Laboral.
  • Informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social.
  • Document d’acceptació de TFE per part de l’empresa/entitat Català / Castellà / Anglès. Si la signatura és manual s'haurà de portar en persona a la Secretaria Acadèmica de l’ETSETB.
La matriculació del TFG es farà automàticament un cop validada la documentació.

 

8. Mobilitat (Modalitat C i D)

Trobareu tota la informació a TFG/TFM de mobilitat .

Tant si defenseu a destí com si defenseu a l'ETSETB, és necessari que tingueu tribunal a l'ETSETB, que avaluarà el vostre treball escrit i la vostra defensa oral.

Et pot ser útil per realitzar el teu TFG consultar l'enllaç 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit.

Normativa / Rúbriques

Properes lectures

Les properes lectures de TFG les trobareu al següent enllaç: Properes lectures Graus TIC