Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Graus / Graus en extinció / Informació comuna als graus de l'àmbit de les TIC

Informació comuna als graus de l'àmbit de les TIC

Objectius dels graus

Els estudis de Grau oferts per l’ETSETB preparen a professionals amb una formació sòlida en els fonaments de l’enginyeria, a l’hora proporcionen flexibilitat i iniciativa davant nous reptes tecnològics.

Tots els graus segueixen la iniciativa CDIO (Conceive Design Implement Operate), www.cdio.org , que han incorporat les principals universitats del món per a la formació integral en enginyeria. CDIO inclou el treball d'aquelles competències i habilitats que s'adapten al perfil que necessiten les empreses o institucions, per ser emprenedors i empresaris o per fer recerca.

Els graus integren aspectes econòmics i d'impacte social i preparen els joves graduats per incorporar-se tant al mercat laboral més pròxim com al mercat global en expansió.

Per a més informació, aneu a la pàgina d'objectius del grau. Hi podeu accedir des de "Els estudis".

Àmbits de treball

Els àmbits de treball dels graduats de l’ETSETB-UPC abasten tots els sectors productius tant els propis de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) com els àmbits de la indústria i els serveis en què les TIC són necessàries. Alguns d’aquests sectors, amb més o menys incidència, són els següents:

  • Enginyeria de Telecomunicacions
  • Operadora de xarxes i serveis bàsics de telecomunicacions
  • Proveïdora de serveis de telecomunicació de valor afegit
  • Subministradora d'equips de telecomunicació
  • Consultoria tècnica
  • Consultoria de negoci
  • Gran empresa usuària de serveis de telecomunicació (sector financer, sector energètic, agroalimentari, etc...)
  • Subministradora d’equips i serveis electrònics i industrials
  • Components electrònics
  • Regulador de les telecomunicacions
  • Informàtica
  • Aeronàutica i aeroespacial
  • Sanitat
  • Indústria
  • Transport
  • Universitat i recerca
  • Administracions Públiques
  • Educatiu

Sortides professionals

Els titulats a l’ETSETB-UPC en l’àmbit de les telecomunicacions són ben valorats per les empreses i les taxes d’atur són de les més baixes en el mercat laboral. Les sortides professionals dels graduats són força amples i ocupen des de tasques tècniques fins a càrrecs de direcció. Cada cop hi ha més emprenedors en aquest àmbit tecnològic. Les sortides professionals en els àmbits esmentats són les següents:

  • Càrrecs de direcció
  • Empresari/Emprenedor
  • Gestió i administració
  • Cap d’àrea o departament
  • Cap de projecte
  • Assessor tecnològic i consultor en solucions TIC
  • Disseny i implantació de sistemes i aplicacions TIC
  • Administració i operació de telecomunicacions i hardware
  • Administració de sistemes de telecomunicació, telemàtics, audiovisuals i electrònics
  • Desenvolupament i programació d’aplicacions de telecomunicació, telemàtiques, audiovisuals i electròniques
  • Investigació, innovació i disseny de productes
  • Formació
  • Comercial o logística

Perspectives de futur

Alguns estudis internacionals han demostrat que la incorporació de les tecnologies de la informació i les comunicacions millora la productivitat, i que per tant, els experts en aquestes tecnologies seran cada cop més requerits per les empreses. Això implica aplicacions de futur en sectors tan diferents com la sanitat o el transport. Augmentarà la R+D i la innovació a les empreses que requeriran de les tecnologies de la informació i les comunicacions. D’altra banda, l’accés i ús massiu de la informació requereix d’unes millors infraestructures de telecomunicació. Les comunicacions seran cada cop més necessàries en diversos àmbits i escenaris, i amb diverses tecnologies. Les ciutats es faran més intel·ligents amb la implantació de xarxes de sensors que recullin informació d’utilitat i les transmetin a centres de control i logística, o bé a serveis que els ajuntaments ofereixin directament al ciutadà.

La següent taula és una petita mostra de les diferents aplicacions en què s’espera que els graduats de les diferents especialitats ofertes per l’ETSETB puguin aportar la seva tasca i desenvolupar les seves activitats professionals.

 TecTelTelemàticaSisTelSis AudioSis Elec
Tecnologies de Valor afegit als sectors productius X X X X X
Innovació i emprenedoria en les Tecnologies de la Informació i les comunicacions X X X X X
Augment desplegament xarxes de fibra òptica X X X    
Augment cobertura comunicacions mòbils tercera generació i nous sistemes (WiMax, LTE) X X X    
Aplicacions dels Sistemes de posicionament per satèl·lit GPS, Galileu X X X   X
Desplegament de xarxes de sensors per les ciutats X X X   X
Seguretat Xarxes de Comunicacions X X      
Tecnologies Audiovisuals en 3D       X X
Nous serveis i aplicacions telemàtiques   X   X  
Sanitat X X X X X
Instrumentació biomèdica         X
Telemedicina per diagnosi, tractament i cirurgia   X   X X
Accessibilitat TIC per a persones amb discapacitats X X X X X
Tractament del Senyal per aplicacions mèdiques X   X X X
Energia X X X X X
Disseny de noves cèl·lules solars         X
Sistemes Fotovoltaics         X
Tecnologies per a la generació i l’ús eficient de l’energia X   X   X
Tecnologies per a la monitorització del medi ambient X X X X X
Transport X X X X X
Disseny Sistemes de Comunicació entre automòbils X   X X X
Sistemes de control de trànsit X X X   X
Educació X X X X X

Competències genèriques

A més d’assegurar l’aprenentatge dels coneixements específics, els plans d’estudis dels nous graus de l’ETSETB han estat dissenyats per garantir que els nostres titulats incorporen el que s’anomena competències genèriques de l'enginyer. Són les habilitats que fan falta per al desenvolupament professional, que han estat demandades per les empreses i administracions i que constitueixen un dels aspectes clau de la renovació metodològica que es duu a terme en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Els plans d’estudis dels nous graus de l’ETSETB incorporen 10 competències genèriques que són la base del desenvolupament dels diferents perfils professionals. Les 7 primeres són comunes a totes les titulacions de la UPC i les 3 darreres són pròpies de l’Escola. En la definició de totes elles, i després d’estudiar diversos estàndards internacionals, s’ha utilitzat el model CDIO per a la definició dels objectius i de les activitats formatives que n'han de garantir l'aprenentatge:


G1. Emprenedoria i innovació

Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans; tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G1.1 - Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar oportunitats. 

G1.2 - Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en els projectes a desenvolupar. 

G1.3 - Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.


G2. Sostenibilitat i compromís social

Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Tenir capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques. Tenir habilitat per a usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G2.1 - Analitzar sistèmaticament i críticament la situació global. Ser capaç de reconèixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional de l'àmbit de l'enginyeria. Conèixer la història de les TIC des del punt de vista de l'enginyeria. Entendre el paper de l'enginyeria com professió, el seu paper en la societat i la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació. Valorar el compromís amb els principis d'igualtat d'oportunitats, la cultura de la pau i els valors democràtics. 

G2.2 - Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques. Identificar la necessitat d'aplicar la legislació, regulacions i normatives, en particular les quals afecten a l'exercici de la professió. Analitzar i valorar l'impacte mediambiental de les solucions tècniques en l'àmbit TIC. 

G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions i portar a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat. Conèixer el concepte de cicle de vida d'un producte i aplicar-lo a productes TIC. Analitzar les possibles implicacions mediambientals i socials dels serveis TIC.


G3. Tercera llengua

Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G3.1 - Comprendre manuals i especificacions de productes en anglès. Buscar informació en recursos on-line en anglès. 

G3.2 - Estudiar amb llibres i articles en anglès. Redactar un informe o treball de tipus tècnic en anglès. Participar en una reunió tècnica portada a terme en anglès 

G3.3 - Portar a terme una presentació oral en anglès i respondre a les preguntes de l'auditori.


G4. Comunicació eficaç oral i escrita

Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G4.1 - Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. Estructurar correctament el contingut d'un informe tècnic. Seleccionar materials rellevants per a preparar un tema i sintetitzar el seu contingut. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral.

G4.2 - Utilitzar estratègies per a preparar i portar a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical. Generar documents tècnics incloent informació gràfica, adaptant-se a la situació concreta del receptor del document. Extreure informació rellevant i exacta de documents extensos, utilitzant correctament els termes específics de la disciplina. Fer una presentació oral davant d'un auditori restringit. Escollir adequadament els continguts, l'estil, la temporització i el format de la presentació. Conèixer i usar els mètodes de presentació multimèdia disponibles. 

G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació. Participar de forma efectiva en un debat sobre temes tècnics en l'àmbit TIC. Avaluar resultats i presentar-los oralment. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.


G5. Treball en equip

Ser capaç de treballar com membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i considerant els recursos disponibles. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G5.1 - Identificar els objectius del grup i traçar un pla de treball per a assolir-los. Identificar les responsabilitats de cada component del grup i assumir el compromís de la tasca assignada. Identificar el valor de la cooperació i intercanviar informació amb els altres components del grup. Intercanviar informació sobre el progrés del grup i proposar estratègies per a millorar-ne el funcionament. 

G5.2 - Planificar i acordar els objectius, les regles de funcionament, les responsabilitats, l'agenda i el procediment de revisió del treball. Identificar conflictes, negociar-los i resoldre'ls de forma efectiva. Adaptar-se a diferents tipus de grup (gran-petit, tècnic-mixt, presencial-a distància). Interactuar amb eficàcia i promoure la participació de tots els membres del grup. 

G5.3 - Identificar els papers, habilitats i carències dels diferents membres del grup. Proposar millores en l'estructura del grup. Interactuar amb eficàcia i de forma professional. Negociar i gestionar conflictes en el grup. Reconèixer i donar suport o assumir el paper de líder en el grup de treball. Avaluar i presentar els resultats del treball del grup. Representar el grup en negociacions amb tercers.


G6. Ús solvent dels recursos d'informació

Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G6.1 - Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per a dissenyar i executar recerques simples adequades a l'àmbit temàtic. Classificar la informació recollida i sintetitzar-la. Valorar la propietat intel·lectual i citar adequadament les fonts. 

G6.2 - Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i d'organitzar les referències bibliogràfiques, dissenyar i executar una bona estratègia de recerca avançada amb recursos d'informació especialitzats, seleccionant la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat. Organitzar les referències bibliogràfiques. Localitzar i interpretar fulles d'especificacions d'instruments i components 

G6.3 - Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats. Gestionar la informació de manera competent, independent i autònoma. Seleccionar les eines de recerca i presentació més adequades segons la necessitat. Avaluar la informació oposada i identificar les llacunes presents. Comparar de forma crítica especificacions de components i equips amb diferents formats.


G7. Aprenentatge autònom

Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement. Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies i versatilitat per a adaptar-se a noves situacions. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G7.1 – Aprenentatge dirigit: portar a terme les tasques encomanades en el temps previst, treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professor o tutor. Identificar el progrés i el grau de compliment dels objectius de l'aprenentatge. Identificar els propis punts forts i febles 

G7.2 – Aprenentatge guiat: portar a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que fa falta emprar per a cada tasca, incloent aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades. Ús de guies d'estudi. Desenvolupar el criteri per a jutjar les opinions externes, avaluar les pròpies fortaleses i debilitats i actuar en conseqüència. 

G7.3 – Aprenentatge autònom: aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que fa falta dedicar i seleccionant les fonts d'informació més adequades. Identificar la necessitat de l'aprenentatge continu, desenvolupar una estratègia pròpia per a portar-lo a terme. Identificar la importància d'establir i mantenir contactes amb els companys d'estudis, amb el professorat i amb professionals (networking). Identificar fòrums d'informació sobre l'enginyeria TIC, els seus avanços i el seu impacte en la societat (IEEE, associacions, …)


G8. Capacitat per a identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria

Capacitat per a plantejar i resoldre problemes d'enginyeria en l'àmbit TIC amb iniciativa, presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic i creatiu. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G8.1 – Identificar la complexitat dels problemes tractats en les matèries. Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat proposat. Identificar les opcions per a la seva resolució. Escollir una opció, aplicar-la i identificar si és necessari canviar-la si no s'arriba a una solució. Disposar d'eines o mètodes per a verificar si la solució és correcta o, com a mínim, coherent. Identificar el paper de la creativitat en la ciència i la tecnologia 

G8.2 – Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució, escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per a validar la bondat de les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components. 

G8.3 – Identificar i modelar sistemes complexos. Identificar els mètodes i eines adequats per a plantejar les equacions o descripcions associades als models i resoldre-les. Portar a terme anàlisis qualitatives i aproximacions. Establir la incertesa dels resultats. Plantejar hipòtesis i proposar mètodes experimentals per a validar-les. Establir i manejar compromisos. Identificar components principals i establir prioritats. Desenvolupar un pensament crític


G9. Capacitat per a concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes complexos en l'àmbit de les TIC

Capacitat per a cobrir el cicle de vida complet (concepció, disseny, implementació i operació) d'un producte, procés, sistema o servei en l'àmbit TIC. Això inclou la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de mesures, càlculs i valoracions, el maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment, la valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistèmica i integradora.

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G9.1 – Identificar les funcions de l'enginyeria i els processos involucrats en el cicle de vida d'un producte, procés o servei. Valorar la necessitat de la sistematització del procés de disseny. Identificar i interpretar els passos d'un document d'especificació del procés de disseny (PDS). Completar i millorar documents d'especificació i planificació. Aplicar un procés de disseny sistemàtic en les seves fases d'implementació i operació. Elaborar informes de progrés d'un procés de disseny. Manejar eines de suport a la gestió de projectes. Elaborar un informe final corresponent a un procés de disseny senzill. Conèixer els aspectes econòmics bàsics associats al producte – procés- servei que s'està dissenyant. 

G9.2 – Identificar les necessitats de l'usuari i elaborar una definició de producte-procés-servei i unes especificacions inicials. Elaborar una especificació del procés de disseny. Dissenyar i seguir un model de gestió del procés de disseny basat en un estàndard. Conèixer profundament els passos associats a les fases de disseny, implementació i operació. Utilitzar de forma coherent els coneixements i eines adquirits en les diferents matèries en el procés de disseny i implementació. Avaluar i proposar millores al disseny realitzat. Avaluar l'aplicació de la legislació, normativa i regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional. 

G9.3 – Identificar les necessitats i oportunitats del mercat. Recollir informació que permeti elaborar les especificacions d'un nou producte procés o servei. Elaborar un pla de negoci bàsic. Concebre un nou producte, procés o servei. Elaborar i portar a terme la planificació d'un procés de disseny. Portar a terme les diferents fases d'un procés de disseny.


G10. Experimentalitat i coneixement d’eines i instruments

Capacitat per a desenvolupar-se còmodament en un entorn de laboratori de l'àmbit TIC. Capacitat per a operar instruments i eines pròpies de les enginyeries de telecomunicació i electrònica i interpretar els seus manuals i especificacions. Capacitat d'avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions. 

OBJECTIUS PER NIVELLS 

G10.1 – Conèixer i utilitzar correctament les eines, instruments i aplicatius software disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques. Seguir els manuals de les pràctiques de laboratori, recollir dades de les mesures i portar a terme anàlisis bàsiques amb ells. 

G10.2 – Utilitzar de forma autònoma les eines, instruments i aplicatius software disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i avançades. Conèixer el funcionament i les limitacions d'aquestes eines. Entendre els seus manuals i especificacions. Analitzar els resultats de les mesures i simulacions críticament. Portar a terme anàlisis avançades amb les dades. 

G10.3 – Dissenyar experiments i mesures per a verificar hipòtesis o validar el funcionament d'equips, processos, sistemes o serveis en l'àmbit TIC. Seleccionar els equips o eines software adequades. Valorar críticament les seves especificacions. Portar a terme anàlisis avançades amb les dades recollides.

La iniciativa internacional CDIO

El model CDIO (Concebre-Dissenyar-Implementar-Operar) és una iniciativa internacional, liderada pel MIT i les universitats sueques de Chalmers i KTH i del que formen part més de 40 institucions. L’ETSETB es va incorporar a aquest consorci el juny del 2009, després de presentar-hi el disseny dels nous plans d’estudis. CDIO considera que el context adequat per a l’aprenentatge de l’enginyeria és aquell que proposa activitats formatives pròximes a l’exercici de l’enginyeria. Defineix una llista ‘habilitats i uns estàndards per tal de garantir l’adquisició d’aquestes habilitats. A la pràctica, això s’ha articulat a l’ETSETB construint un currículum integrat que utilitza una fórmula mixta: les competències estan imbricades en les assignatures, que incorporen activitats formatives específiques i també incloent als plans d’estudis un conjunt d’assignatures de projectes on els estudiants conceben, dissenyen, implementen i operen sistemes complexos de l’àmbit TIC treballant en equip. Hi ha una d’aquestes assignatures a cada un dels 4 cursos dels nous graus: 

  • Introducció a l’enginyeria TIC, ENTIC, de 6 crèdits ECTS a primer curs
  • Projecte Bàsic d’Enginyeria, PBE, de 6 crèdits ECTS a segon curs
  • Projecte Avançat d’Enginyeria, PAE, de12 crèdits ECTS a tercer curs
  • Treball Fi de Grau, de 24 crèdits ECTS a quart curs

Es tracta, en definitiva, de considerar les competències genèriques com el context de l'aprenentatge de l'enginyeria i de proporcionar experiències que garanteixin el seu aprenentatge de manera natural. Aquesta metodologia permet, a més a més, integrar i ampliar els coneixements adquirits a les altres assignatures a partir de les necessitats generades en les fases de disseny i implementació dels diferents projectes.