Skip to content

You are here: Home / Industry relations / Educational Cooperation Agreements (Practices) / Informació per a empreses i entitats

Informació per a empreses i entitats

Contacte

Convenis Curriculars: 
Rosa Frías

Telèfon: 93 401 68 36

Convenis extracurriculars:
Laura Borras

Telèfon: 93 401 70 59

Eva Salvador

Telèfon: 93 401 68 04


E-mail:

Modalitat de les pràctiques

Pràctiques curriculars: 
Es configuren com activitats acadèmiques integrants en els plans d'estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat. Això suposa que s'han de matricular a priori, tenir un tutor i que s'avaluen i es qualifiquen.

Pràctiques extracurriculars:
L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol.

 

Que implica per l’entitat realitzar una modalitat de Conveni Curricular o Extracurricular

En la modalitat curricular la bonificació de la quota de la Seguretat Social és del 100% i a nivell de tutoria implica una major definició de les tasques a realitzar, un seguiment més acurat de l’estudiant i realitzar un informe final una mica més detallat, ja que d’aquesta pràctica es derivarà una nota en l’expedient acadèmic de l’estudiant.

En la modalitat extracurricular la quota Seguretat Social no queda bonificada i la proposta de definició de tasques i l’informe final no han de ser tant detallats.

Avantatges i deduccions

Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques que imparteix l’escola.

Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball als candidats per una possible futura incorporació a l'empresa.

No s’estableix cap relació contractual entre l’empresa i l’estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral, d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.

Computa com una despesa més de personal.

En cas que l’estudiant s’incorpori a la plantilla el temps de la pràctica no és computa als efectes d’antiguitat ni eximeix del període de proba legal.

La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.

A partir de l'1 d'agost de 2014 la cotització a la Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular. 

Número d'hores i períodes de pràctiques

Hores

Podran realitzar fins a 20 hores setmanals i aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de grau a l'entitat, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals.

Al llarg dels estudis l'estudiant pot dedicar a les pràctiques externes un màxim d'hores en funció de la durada del pla d'estudis:

Grau de 240 ECTS: màxim 1800h
Màster de 60 ECTS: màxim 600h
Màster de 90 ECTS: màxim de 900h

Màster de 120ECTS màxim de 1200h

En cas de pràctiques acadèmiques curriculars, coincidents amb la realització del Treball de final de grau o Treball final de màster, aquests límits es podran superar, per una única vegada al llarg dels estudis en un escreix d’hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats del TFG o TFM per 15.

Pràctiques curriculars de Grau: seran de 12 crèdits que equivalen a un conveni de cooperació educativa de 360 hores (1 ECTS = 30h), les quals poden estar distribuïdes entre un mínim de 320h i un màxim de 360h de treball efectiu a l'empresa. Si aquest treball a l'entitat és menor a 360h i major o igual a 320h, el sotsdirector de Relacions amb les Empreses farà la valoració i autorització, si escau, de la diferència sigui contemplada com a hores de treball personal fins arribar a les 360h.

Pràctiques curriculars de Màster: seran de 15 crèdits que equivalen a un conveni de cooperació educativa de 450 hores (1 ECTS = 30h), les quals poden estar distribuïdes entre un mínim de 420h i un màxim de 450h de treball efectiu a l'empresa. Si aquest treball a l'empresa és menor a 450h i major o igual a 420h, el sotsdirector de Relacions amb les Empreses farà la valoració i autorització, si escau, de que la diferència sigui contemplada com a hores de treball personal fins arribar a les 450h.

Si la pràctica curricular de l'estudiant requereix superar el límit d’hores, la diferència s'haurà de contemplar en un nou conveni com a pràctica extracurricular. 


Períodes Pràctiques extracurriculars

Es realitzaran per períodes iguals o inferiors a un quadrimestre, entenent aquests els compresos entre el 16 de setembre i el 28 o 29 de febrer, i entre l’1 de març i el 15 de setembre. Si el conveni per la seva durada supera un quadrimestre es tindria que formalitzar un nou conveni en el quadrimestre següent, sempre i quan no es superin les hores establertes per curs i per la totalitat dels estudis.


Períodes Pràctiques curriculars

Es poden realitzar en el període d'un curs acadèmic (entre el 16 de setembre i el 15 de setembre). Una vegada formalitzada la matrícula de la pràctica curricular l'estudiant tindrà com a màxim un any natural per tenir-la avaluada.

Condicions de l'estudiant per fer convenis

S’ha d’estar matriculat durant el període de pràctiques. Quan l’estudiant que realitza un conveni de cooperació educativa es titula deixa d’estar legitimat per continuar participant en els programes de cooperació educativa, esdevé necessari que s' iniciï el procediment per a la tramitació de la diligència de baixa del conveni de cooperació educativa, que l'entitat tramitarà a través de la Intranet.

L’estudiant ha de complir els requisits acadèmics a nivell de crèdits superats i de rendiment acadèmic fixats per l’escola per estar en disposició de poder fer convenis.

Sobre períodes i hores lo estipulat en aquest web.

Compensació econòmica per l'estudiant i despeses de gestió

En compensació per la pràctica realitzada per l'estudiant, l'entitat es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni (Aquest import serà de com a mínim 8€ bruts per hora) que serà devengat mensualment.

Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'entitat el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’entitat satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.

En cas que les entitats mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió amb la UPC, l’escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball amb aquestes empreses.

Procediment

1. Donar-se d'alta 

Per poder inserir ofertes i fer convenis de pràctiques és necessari estar registrat. En cas que l'entitat col·laboradora no hagi establert un conveni abans ni hagi publicat cap oferta de pràctiques de conveni anteriorment, podrà registrar-se en el següent enllaç.

2. Validació de l'entitat per part de l'escola

Un cop registrada l'escola comprovarà que l'entitat no estigui donada d'alta prèviament i que el CIF sigui correcte i farà arribar via e-mail un usuari i password per poder sol·licitar la publicació d’una oferta de conveni i/o introduir les dades d’un nou conveni en cas que ja tingui un candidat.

3. Publicar una oferta

Les ofertes han d’estar relacionades amb l’àmbit les titulacions que ofereix l’Escola i s’ha de fer mitjançant la intranet de l'Escola. Un cop introduïda quedarà pendent de publicació fins que sigui validada per l'Àrea de Relacions Externes. Si ja teniu un estudiant prèviament seleccionat no cal fer aquest pas.

4. Rebre currículums

L'entitat rebrà directament els CV dels estudiants interessats en el correu que ha establert com a contacte de l'oferta.

5. Selecció d'estudiants

L’entitat podrà establir el seu propi sistema de selecció. 

6. Tramitació del conveni

L’entitat a la intranet a l’apartat de “Gestió de convenis” completarà les dades del conveni i prèviament també nomenarà un tutor a l'empresa d'aquestes pràctiques. Aquesta informació serà validada per l'escola. Un cop fet això, l'entitat haurà d'imprimir el PDF que es generarà clicant a sobre la icona de la impressora.

Els impresos de conveni hauran de ser signats per triplicat pel/la responsable legal de l’entitat i l’estudiant/a. Per altra banda, el pla de treball haurà de ser signat pel tutor tècnic de l’empresa.

Tota la documentació signada ha de ser lliurada 10 dies laborables abans de l’inici del conveni en cas de pràctiques extracurriculars i 20 dies laborables en cas de pràctiques curriculars a la Secretaria Acadèmica de l’ETSETB per fer els tràmits oporturns i per ser signada pels càrrecs acadèmics de l’escola i un cop fet això es farà arribar per correu postal una còpia del conveni a l’entitat i a l’estudiant.

En cas que no es compleixi el termini de lliurament l'escola podrà rebutjar el conveni i demanar que comenci en una data posterior. En cap cas un estudiant podrà començar les pràctiques sense tenir el conveni signat per totes les parts.

7. Donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social

L’entitat que financi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social

Aquest haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic.

Les empreses hauran de fer efectiu els imports corresponents a la cotització, aplicant les regles de cotització dels contractes de formació i aprenentatge.

Seran d’aplicació les mateixes regles de cotització establertes en el contractes per a la formació i l’aprenentatge.

Els imports mensuals són:

ConcepteEmpresaBecari
Per contingències comunes: 30,98 € 6,18 €

Per Accidents de Treball i Malalties Professionals

2,39 €   IT

1,87 €   IMS

Total

35,24 €

6,18 €

No existeix obligació de cotitzar en concepte de prestació d’atur, Fons de Garantia Salarial i formació professional.

L’estudiant ha d’assumir la quantitat de 6,18 € corresponents a la cotització per contingències comunes, encara que l’empresa pot decidir assumir-ho com un major cost.

Per a més informació clickeu aquí, i també veure Instruccions de gestió detallades.

8. En finalitzar la pràctica omplir l'enquesta de valoració

En finalitzar les pràctiques l'entitat haurà d'omplir, dintre de la intranet, l'enquesta de valoració per avaluar la pràctica.

9. Baixes, pròrrogues i modificacions

En cas de modificacions (hores, període, import, ajut), baixes o sol·licituds de pròrroga, s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació a través de la Intranet de l'escola.

No s’acceptaran modificacions o baixes corresponents a un curs acadèmic finalitzat. En cas de baixes es retornarà l’import facturat per la UPC que no ha estat realitzat per l’estudiant.


Marc Legal

Normativa estatal

Normativa UPC

Normativa Grau ETSETB

Normativa Seguretat Social


FAQ's

  1. No recordo les dades d’accés ¿Què puc fer?

El procediment a seguir és enviar un correu electrònic a la direcció empreses@etsetb.upc.edu i l’ARE (Àrea de Relacions Externes) tornarà a enviar la carta d’accés amb l’usuari i contrasenya per accedir a la intranet de l’Escola.

  1. Tinc seleccionat l’alumne per fer un conveni ¿He de publicar una oferta?

No cal publicar una oferta. El procediment a seguir és accedir a la intranet, dins de “Gestió de Convenis”, seleccionar l’opció de “Conveni partint de zero” i fer click a “Crear Pla de Treball”, un cop omplert el formulari, l’ARE el validarà, llavors l’empresa imprimeix el conveni i signen totes les parts.

  1. Vull donar de baixa un conveni

El procediment a seguir és cercar el conveni de l’alumne al llistat que hi ha a la intranet, a “Gestió de convenis” i fer click sobre el símbol (--) . S’obrirà un formulari on s’ha d’indicar la data de finalització de les pràctiques, el nombre total correcte de les hores realitzades i l’import total, a més a més del motiu de la baixa i el tipus de factura. A continuació es crearà el document de la baixa, s’imprimeix, signa l’empresa i l’alumne i s’envia escanejat a la direcció de correu electrònic: empreses@etsetb.upc.edu.

  1. Vull que l’estudiant amplií les hores d’un conveni

El procediment a seguir és fer una sol·licitud a l’ARE (empreses@etsetb.upc.edu) per modificar i un cop canvieu l’apartat, torna a ser el mateix procés com si es fes un nou conveni. L’ARE el validarà, l’empresa imprimeix el conveni modificat i signen totes les parts.

  1. Quan selecciono la modalitat de Conveni Curricular, no em deixa ¿Què he de fer?

Dir a l’estudiant que s’ha de posar en contacte amb l’Escola per comprovar si reuneix els requisits acadèmics per fer una pràctica curricular.

  1. Em surt aquest missatge d’error: “El nombre d'hores totals i el nombre de setmanes del conveni que s'han introduït fan superar el límit d'hores setmanals. Màxim permès: --- hores totals.” ¿Què significa?

L’aplicatiu calcula que l’estudiant pot realitzar 20 hores setmanals com a màxim com estableix la normativa, les hores que apareixen en el missatge correspon amb el nombre d’hores permeses en total tenint en compte aquestes 20 hores setmanals.

  1. Prorrogar el conveni d’un estudiant

Quan un conveni està finalitzat o en curs, aquesta informació apareix a la columna d’estat al llistat de convenis que es troba a Gestió de convenis, es pot realitzar una pròrroga del conveni. El procediment a seguir és buscar el conveni de l’alumne al llistat i fer click sobre el símbol de pròrroga . S’obrirà el formulari per fer el pla de treball i torna a ser el mateix procés com si es fes un nou conveni. L’ARE el validarà, l’empresa imprimeix el conveni (pròrroga) i signen totes les parts.

   8. L'aplicatiu no m’accepta el NIF/NIE de l’estudiant ¿Per què?

a. S’ha introduït el NIF/NIE amb lletra i s’ha d’escriure sense lletra.

b. Quan el NIF/NIE comença amb una lletra s’ha de substituir la lletra pel número corresponent., 

  • si és una X equival a un 0
  • si és una Y equival a un 1
  • si és una Z equival a un 2.